Home » Hitta rätt anställda

Hitta rätt anställda

För att underlätta processen med att hitta nya personer att anställa kan företag använda sig av ett så kallat Applicant Tracking System (ATS). Detta är en mjukvara som kan ge stöd och underlätta hela rekryteringsprocessen. De flesta ATS kostar pengar att köpa in, men det finns även ATS som är gratis att använda och som bygger på principen om open source.

anställdaAtt sätta igång och fullfölja en rekryteringsprocess kan ta stora resurser i anspråk, men med hjälp av mjukvara av typen ATS kan man effektivisera processen genom att automatisera vissa delar, så att den befintliga personal som är involverade i rekryteringen kan fokusera mer på kärnfrågor och inte behöva lägga så mycket tid på rutinmässig administration.

Mjukvara av typen ATS kan till exempel användas redan mycket tidigt i processen för att se till att jobbannonser postas på lämpliga ställen internt och externt. Sedan kan ATS-mjukvaran användas för att hantera de ansökningar som kommer in och gör det enkelt att sortera dem och söka efter ansökningar med hjälp av kategorier och nyckelord. Det blir då betydligt enklare att till exempel ta fram en sammanställning av alla kandidater som har en viss formel examina eller ett visst antal år av branscherfarenhet. På senare tid har vissa företag börjat använda sig av ATS-mjukvara där språkteknologi gör det möjligt att genomföra guidade semantiska sökningar.

Idag är det vanligt att ansökningar sker online i formulärform, så att den som ansöker om ett arbete själv matar in informationen i avsedda fält istället för att detta måste ske på arbetsgivarens sida. Värt att veta är också att många stora sajter för arbetsgivare och arbetstagare samarbetar med tillverkare av ATS-mjukvara för att göra det enkelt att flytta information från sajtens databaser till ett enskilt företags ATS-mjukvara.

När man kommit vidare till intervjuskedet kan ATS-mjukvaran användas för att hantera information om kandidaterna som framkommer under intervjuerna och hur det går för dem i eventuella tester och liknande. ATS-mjukvara kan också komma till stor nytta när det är flera olika personer inblandade i rekryteringsprocessen som behöver kunna samordna sina insatser, ha tillgång till varandras data och individuellt kunna lägga in information som alla som är involverade i rekryteringen kan ta del av när det passar dem. Behovet av att synkronisera möten kan på så vis minska, och de möten som trots allt hålls kan bli mer effektiva eftersom alla redan har tillgång till allt material och man kan fokusera på att diskutera situationen snarare än att behöva gå igenom grundläggande info.

Hitta rätt anställda inom organisationen

Det är inte nödvändigtvis så att man måste gå utanför organisationen för att hitta en lämplig kandidat för en viss post. Tvärt om finns det många fördelar med att rekrytera internet och för de anställda upplevs det ofta som positivt att det finns möjlighet att bli head-huntad även inom den organisation man redan är verksam inom.

jobbDet finns bra mjukvaror som kan användas för att hålla ordning på de individuella medarbetarnas styrkor och färdigheter, och göra det enkelt att söka fram lämpliga kandidater inom organisationen när en ny post ska tillsättas. Naturligtvis är det huvudsakligen lite större företag som använder sig av dessa.

Det som på engelska kallas Learning Management System (LMS) är ett datorprogram som används för att registrera de anställdas utbildning, kvalifikationer, färdigheter, med mera så att man enklare kan lokalisera lämpliga kandidater för nya poster, samt underlätta det kontinuerliga arbetet med att låta sin personalstyrka vidareutvecklas. Vissa LMS ger anställda möjlighet att själva logga in och se vilka resurser som finns tillgängliga för vidareutbildning. I vissa fall går det till och med att inkludera självstudiematerial i form av manualer, instruktionsvideor, med mera för att underlätta för anställda som vill öka sina färdigheter. Det finns också LMS där anställda kan ansöka till kurser de vill gå, och där sådana ansökningar sedan beviljas (och schemaläggs) eller avslås av ansvarig chef direkt i datorprogrammet.